اخبار برگزیده

برنامه امتحانات آزاد

تاریخ 23 خرداد 23 خرداد 25 خرداد 27 خرداد
         
ساعت 10:30 10:30 8 10:30
         
دانشگاه آزاد آزاد آزاد آزاد
         
رشته معماری معماری معماری معماری
         
مقطع کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته
         
درس تأسیسات الکتریکی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی تاسیسات مکانیکی مدیریت و تشکیلات کارگاهی
         
نوع امتحان تستی تشریحی تستی تشریحی تشریحی تشریحی
         
وسایل مورد نیاز خودکار مداد پاک کن خودکار مداد پاک کن خودکار مداد پاک کن خودکار مداد پاک کن
         
تاریخ اعلام نمرات اولیه
         
تاریخ اعلام نمرات نهایی 31 خرداد 31 خرداد 1 تیر 3 تیر

برنامه امتحانات آزاد

برنامه امتحانات آزاد

برنامه امتحانات آزاد

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها